Home Przetargi i Oferty Zapytanie Ofertowe na przebudowę trzech budynków poszpitalnych przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Zapytanie Ofertowe na przebudowę trzech budynków poszpitalnych przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na "Przebudowę trzech budynków poszpitalnych tj. budynku „A” dawnej mikrobiologii na budynek usługowy z wiodącą funkcją biurową, budynku „B” dawnej kwiaciarni na budynek usługowy z funkcją handlową, budynku „C” dawnego warsztatu na budynek magazynowo-biurowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną,na działce nr 1055, nr 296, nr 297 i nr 298 w obrębie ewid. nr 13 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie"

Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.4 Otoczenie Biznesu, Poddziałania 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na podstawie umowy nr RPPM.02.04.03-22-0001/16 z dnia 13.06.2017r. o dofinansowanie projektu „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu”

Zamawiający:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
tel.: +48 841-28-92 fax: +48 841-32-61
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tryb Zamówienia:

 1. Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 9.
 2. W związku z sytuacją opisaną w pkt. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 4. Postępowanie jest otwarte, nieograniczone.

Do pobrania:

 1. Zapytanie Ofertowe - pełny tekst
 2. Załączniki nr 1-8,10 (formularze, wykazy, oświadczenia, wzór umowy, protokół odbioru,decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę)
 3. Załącznik 9 (dokumentacja techniczna robót podstawowa i zamienna)
 4. Załącznik 11 (przedmiary robót)

Errata - nastąpiła niewielka zmiana rozmieszczenia instalacji teletechnicznej na parterze w budynku A:

 1. Uaktualniony rzut parteru budynku A (część teletechniczna załącznika nr 9)

Pytania i Odpowiedzi:

 1. Pytania i Odpowiedzi z dnia 20.10.2017r.
 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.10.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU