Home Przetargi i Oferty Zapytanie ofertowe na "Realizację robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych..."
Zapytanie ofertowe na "Realizację robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych..."

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, zaprasza do składania ofert na "Realizację robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych kategoria obiektu XXIV i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie"

Tryb zamówienia:
Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 9, w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - połny tekst
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Wykaz robót
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie
 5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
 6. Załącznik do umowy - protokół końcowy
 7. Załącznik nr 5 - Projekt budowlany

Pytania i Odpowiedzi:

 1. Pytanie nr 1:
  W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego pn. „Realizacja robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych kategoria obiektu XXIV i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie lub przesłanie przedmiaru robót.
  Odpowiedź:
  Przedmiary do pobrania - plik PDF

 2. Pytanie nr 2:
  W przedmiarze robót w elemencie 3. Stanowiska poboru nie ma ujętej konstrukcji pod nawierzchnię stanowisk poboru. Prosimy o wyjaśnienie czy warstwy konstrukcyjne budowy tej nawierzchni należy dołączyć do wyceny.
  Odpowiedź:
  Warstwy konstrukcyjne budowy nawierzchni stanowiska poboru należy dołączyć do wyceny.
 3. Pytanie nr 3:
  W przedmiarze budowy zbiornika retencyjnego i p.poż nie ma pozycji dotyczącej budowy schodów do zbiorników, które są widoczne na rysunkach PZT. Czy do wyceny należy przyjąć budowę schodów, jeśli tak prosimy o podanie technologii ich wykonania.
  Odpowiedź:
  Do wyceny należy przyjąć budowę schodów. Schody wykonać z betonowych elementów drobnowymiarowych np. kostki betonowej w obrzeżach trawnikowych.