Home Przetargi i Oferty Zapytanie ofertowe na "Realizację robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych..." - ROZSTRZYGNIĘTE
Zapytanie ofertowe na "Realizację robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych..." - ROZSTRZYGNIĘTE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, zapraszała do składania ofert na "Realizację robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych kategoria obiektu XXIV i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie"

Tryb zamówienia:
Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 9, w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - połny tekst
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Wykaz robót
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie
 5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
 6. Załącznik do umowy - protokół końcowy
 7. Załącznik nr 5 - Projekt budowlany

Pytania i Odpowiedzi:

 1. Pytanie:
  W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego pn. „Realizacja robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych kategoria obiektu XXIV i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie” zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie lub przesłanie przedmiaru robót.
  Odpowiedź:
  Przedmiary do pobrania - plik PDF

 2. Pytanie:
  W przedmiarze robót w elemencie 3. Stanowiska poboru nie ma ujętej konstrukcji pod nawierzchnię stanowisk poboru. Prosimy o wyjaśnienie czy warstwy konstrukcyjne budowy tej nawierzchni należy dołączyć do wyceny.
  Odpowiedź:
  Warstwy konstrukcyjne budowy nawierzchni stanowiska poboru należy dołączyć do wyceny.
 3. Pytanie:
  W przedmiarze budowy zbiornika retencyjnego i p.poż nie ma pozycji dotyczącej budowy schodów do zbiorników, które są widoczne na rysunkach PZT. Czy do wyceny należy przyjąć budowę schodów, jeśli tak prosimy o podanie technologii ich wykonania.
  Odpowiedź:
  Do wyceny należy przyjąć budowę schodów. Schody wykonać z betonowych elementów drobnowymiarowych np. kostki betonowej w obrzeżach trawnikowych.
 4. Pytanie:
  Czy Zamawiający dysponuje miejscem złożenia urobku z wykopów? Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji?
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie dysponuje miejscem złożenia urobku z wykopów.
 5. Pytanie:
  Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania mat bentonitowych do uszczelnienia zbiorników. Jednocześnie prosimy o podanie wymaganych parametrów, gramatury dla mat bentonitowych.
  Odpowiedź:
  Potwierdzam możliwość zastosowania mat bentonitowych do uszczelnienia zbiornika. Parametry maty oraz technologia wykonania muszą zapewnić szczelność zbiornika p.poż.
 6. Pytanie:
  W związku z podanymi różnymi grubościami geomembrany (w opisie projektu budowlanego jest 2 mm, na wszystkich przekrojach jest 1 mm), prosimy o ujednolicenie zapisów.
  Odpowiedź:
  Proszę przyjąć geomembranę grubości 1,0mm zgodnie z częścią graficzną.
 7. Pytanie:
  Wg. projektu dno zbiorników ma być przykryte warstwą żwiru i tłucznia. Prosimy o podanie frakcji kruszyw jakie należy zastosować.
  Odpowiedź:
  Frakcje kruszyw: Żwir 8-16 mm, Kruszywo 10-31,5 mm
 8. Pytanie:
  Czy zamiast żwiru można użyć pospółki?
  Odpowiedź:
  Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę żwiru na pospółką.

Rozstrzygnięcie:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PERFEKTO-BRUK Marcin Żynis.

Do pobrania: szczegółowa informacja o rozstrzygnięciu (.pdf)