Home
Rekrutacja do projektu "Moja firma - Mój sukces"
logo_KapitalLudzki_193x76 logoUE_UEEFS_206x76

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Słupsku wraz z partnerem Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie rozpoczynają proces rekrutacji do projektu: „MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą ”.

 

Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych: 05.11.2012 – 15.11.2012 do godz. 13:00

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy i  prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi.

Komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (Regulamin rekrutacji wraz załącznikami) należy własnoręcznie podpisać i dostarczyć lub przesłać (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do poniżej wymienionych instytucji) w okresie od 05.11.2012 do 15.11.2012 roku do godz. 13:00 do siedziby PARR.S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk lub do siedziby Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno.


Spis dokumentów
:

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji uczestników
 2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny,
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 8.1.2 POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do PARR S.A. i Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków,
 8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o statusie na rynku pracy,
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o nieposiadaniu zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej
 10. Załącznik nr 9 - Karta oceny formularza rekrutacyjnego,
 11. Załącznik nr 10 – Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych,
 12. Załącznik nr 11 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.
 13. Wszystkie powyższe dokumenty spakowane do archiwum .zip


Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego:

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
 3. Załącznik nr 2 – Biznes plan działalności przedsiębiorstwa,
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
 6. Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji,
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
 8. Załącznik nr 7 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków,
 9. Załącznik nr 8 – Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
 11. Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
 12. Załącznik nr 11 – Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 13. Załącznik nr 12 – Karta Oceny Formalnej,
 14. Załącznik nr 13 – Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu
 15. Załącznik nr 14 – Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 16. Załącznik nr 15 –Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 17. Załącznik nr 16 –Karta oceny merytorycznej wsparcia pomostowego
 18. Wszystkie powyższe dokumenty spakowane do archiwum .zip