Home
Terminy składania dokumentów
logo KapitalLudzki 193x76 logoUE UEEFS 206x76

UWAGA:
GRUPA UCZESTNIKÓW Z CIERZNI: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PRZEZ PRACOWNIKA PARR S.A. W DNIU 27.02.2013R. OD GODZ. 10:00 DO 12:00!!

Przypominamy, że od 25 lutego do 1 marca, do godziny 12.00 (decyduje data wpływu) należy złożyć w siedzibie biura projektu „Moja firma – mój sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą” mieszczącego się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk lub w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno  następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) - w 2 egzemplarzach;
  2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (do odbioru w PARR S.A.) - w 2 egzemplarzach
  3. Biznesplan działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ) - w 2 egzemplarzach;
  4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) - w 2 egzemplarzach;
  5. Dokumenty potwierdzające posiadane licencje lub kwalifikacje zawodowe wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej - jeśli dotyczy;
  6. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych) – w 2 egzemplarzach
    lub
  7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Beneficjent ostateczny przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych) – w 2 egzemplarzach.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Moja firma - mój sukces –kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”: „W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony… do strony…”, potwierdzonej własnoręcznym podpisem przez Uczestnika projektu.”

Jednocześnie przypominamy, że wniosek oraz biznesplan wraz z załącznikami powinien być ponumerowany i parafowany na każdej ze stron.

UWAGA: kwoty podane w biznesplanie muszą być kwotami brutto.

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków odbędzie się 08.03.2013 r.

Wstępna lista rankingowa uzyskanej punktacji wraz z numerem wniosku oraz sposobem rozpatrzenia (pozytywnie lub negatywnie) ukaże się 11.03.2013r.

Przypominamy, że zgodnie z §5  pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Moja firma – mój sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą” Uczestnik projektu ma prawo odwołać się od negatywnej decyzji Komisji Oceny Wniosków  dotyczącej nie przyznania jednorazowej dotacji finansowej w terminie 5 dni po ukazaniu się wstępnej listy rankingowej tj. do 18.03.2013r.

Od 19.03.2013 r. do 21.03.2013r. Komisja Oceny Wniosków będzie rozpatrywała odwołania. Jednocześnie informujemy, że na poczet odwołań zostanie zablokowana kwota 20% środków przeznaczonych na jednorazową dotację inwestycyjną tj. 335.000,00 PLN. W przypadku braku odwołań rozdysponowanie zablokowanych środków nastąpi po zakończeniu procedury odwoławczej.

W dniu 22.03.2013 ukaże się ostateczna lista rankingowa.

Do pobrania: