Home
Informacja nt. podpisywania umów o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
logo KapitalLudzki 193x76 logoUE UEEFS 206x76

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Moja firma – mój sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą” Wnioskodawca jest zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej w okresie od 22 marca 2013r. - z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej z dniem 01.04.2013 r. lub uzyskania wpisu do innego właściwego rejestru, najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie dofinansowania.
    
Przypominamy, iż warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) jest złożenie przez Wnioskodawcę następujących załączników:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopia nadania numeru REGON beneficjentowi pomocy,
 • kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS,
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis (Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji uczestników),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) lub
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik Nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).
 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 • dokument poświadczający otwarcie firmowego rachunku bankowego wraz z jego numerem,
 • kopia aktualnego dokumentu tożsamości,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 02.04.2010r. poz. 311) (Załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). 

Powyższe załączniki należy złożyć w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk lub  w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno do dnia 29.03.2013 r. do godziny 12.00.