Home
Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dot. projektu „Moja firma–mój sukces"
logo KapitalLudzki 193x76 logoUE UEEFS 206x76

 

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dot. projektu „Moja firma – mój sukces….”

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie informuje
o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników/ Uczestniczek projektu „Moja firma – mój sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie:

 • Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2
 • Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno

w terminie od 12 sierpnia do 30 sierpnia 2013 r. do godz. 12:00.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wykaz dokumentów niezbędnych do aplikowania o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 1. 2.Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis (załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji uczestników),
 2. 3.Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik Nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 3. 4.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 02.04.2010r. poz. 311) (załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 4. 5.Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu w uiszczaniu podatków,
 5. 6.Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał,
 6. 7.Aktualny ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT a także inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej pozwalające dokonać oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy (np.: kopia z ewidencji przychodów lub kopia z książki przychodów i rozchodów lub zestawienie należnego podatku dochodowego za ostatni miesiąc).

 

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis