Home Kontakt z Akcjonariuszami
Kontakt z Akcjonariuszami
Informacja w sprawie dematerializacji akcji

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku , niniejszym informują, że z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798; dalej również jako: „ustawa nowelizująca") nakładające określone obowiązki związane z przeprowadzeniem procedury dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo–akcyjnych.

Więcej…