23.02.2024 Przetarg na sprzedaż nieruchomości Miasto Koszalin

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/58 o pow. 2,1107 ha (KW nr KO1K/00124274/0) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty, składy i magazyny, położona na terenie Miasta Koszalin (obręb 0006, Miasto Koszalin).

Powyższa działka stanowi własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Koszalin”.
Cena wywoławcza netto: 2.840.000,00 zł
Postąpienie minimalne: 28.400,00 zł
Wadium: 284.000,00 zł

Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Opis nieruchomości: działka położona jest na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie Miasta Koszalin. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, bez ogrodzenia, posiada zadrzewienia i zakrzaczenia. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej- w drodze lokalnej przylegającej do działki rozpro – wadzona jest sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna podłączone do gminnej infra- struktury technicznej. W ul. Grabskiego dodatkowo zlokalizowana jest sieć gazowa. Na działce nie wyprowadzono uzbrojenia.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Obrońców Wybrzeża 3 w Słupsku (sala konferencyjna).

Warunkiem nabycia nieruchomości wskazanej wyżej jest uzyskanie lub już posiadanie przez nabywcę decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2022, poz. 2861 z późn. zm.). Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Obrońców Wybrzeża 3, 76-200 Słupsk) w terminie do dnia 20 lutego 2024 r. do godz. 12.00 wypełniony wniosek o wydanie decyzji o wsparciu w celu wstępnej weryfikacji projektu (załącznik 1). Uczestnik przetargu w dniu 21 lutego 2024 r. otrzyma drogą mailową informację zwrotną czy jego nowy projekt inwestycyjny kwalifikuje się do wydania decyzji o wsparciu. Warunek ten nie dotyczy podmiotu który już posiada nie starszą niż 3 miesiące, ważną decyzję o wsparciu na tą nieruchomość wydaną przez PARR SA w trybie w/w przepisów prawa. W takim przypadku w dniu przetargu uczestnik przedstawia kopię decyzji o wsparciu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie nie później niż do dnia 21 lutego 2024 r. wadium wskazanego powyżej przelewem na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. W tytule przelewu należy wskazać numer działki. Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone  bezpośrednio po zakończeniu przetargu, w terminie 3 dni roboczych przelewem na rachunek Uczestnika. Wadium przepada tj. nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez PARR S.A. lub też gdy osoba prawna będąca uczestnikiem przetargu, który wygrał przetarg, do nabycia nieruchomości zobowiązana jest mieć zgodę odpowiedniego organu tej osoby, jej nie przedstawi do 5 dni roboczych poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska w terminie do 5 dni roboczych poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne:
• osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
• spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
• podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej (umowy sprzedaży).

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Umowa sprzedaży zawarta będzie z nabywcą po uzyskaniu przez niego decyzji o wsparciu w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.
Przetarg zostanie unieważniony jeżeli nabywca nieruchomości nie wystąpi do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wydanie decyzji o wsparciu w terminie do dnia 23 lutego 2024 r. Dokumentacja winna być złożona zgodnie z obowiązującym wykazem dokumentów (załącznik 2).

Nabywca zobowiązany będzie ponosić przez okres ważności decyzji o wsparciu miesięczną opłatę za świadczenie usług na rzecz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wysokość opłaty uzależniona jest od parametrów inwestycji i będzie ustalona po przedłożeniu przez nabywcę do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wypełnionego wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 593 Kodeksu cywilnego przysługiwać będzie prawo odkupu działki będącej przedmiotem przetargu w cenie sprzedaży powiększonej o koszty sprzedaży w przypadku niezrealizowania przez nabywcę inwestycji określonej w dokumentacji o wydanie decyzji o wsparciu, złożonej do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela PARR S.A. pod numerem (0-59) 840 11 74 lub +48 603 946 532.
Treść niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.sse.slupsk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej PARR S.A. oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A.

Zapraszamy do udziału w przetargu.

do pobrania:

Opublikował(a): Monika Walczyk

Ostatnia zmiana: