Rodo / Polityka Prywatności

Polityka prywatności obowiązująca w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

§ 1. Informacje ogólne
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052733, posiadająca NIP: 839-002-95-69, REGON: 770719284 e-mail: office@parr.slupsk.pl , telefon 59 841 28 92 w dalszej treści zwana „Administratorem”.

  1. Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.
  3. Administrator posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę Państwa prywatności.

§ 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

1) Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy:
a) wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) jest ono niezbędne do wykonania umowy/usługi, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze; d) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a) zawierania oraz wykonywania wszelkich umów, w tym w szczególności umów najmu, umów dzierżawy, umów tzw. projektowych oraz wszelkich innych umów zawieranych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz gospodarczą, w tym również z partnerami biznesowymi, ustanawiania stosownych zabezpieczeń zgodnie z przepisami oraz zasadami obowiązującymi Administratora, a także w celu podjęcia wszelkich działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, względnie podjęcia niezbędnych działań i czynności przed zawarciem umowy. Obowiązek podania danych osobowych w oznaczonym zakresie wynika również z obowiązujących przepisów prawa lub jest wymogiem wynikającym z zasad określonych dla danego projektu.
b) organizacji szkoleń, konferencji, wydarzeń, spotkań biznesowych, kierowania zaproszeń, informacji o organizowanych szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach i spotkaniach biznesowych, sporządzania niezbędnej dokumentacji, list uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO);
c) wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawieranymi i wykonywanymi umowami oraz w związku z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych instytucji i organów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) realizacji procesów związanych z pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomością / nieruchomościami, w szczególności ewidencjonowania wszelkich kosztów i opłat, prowadzenia rozliczeń i sporządzania w tym zakresie wymaganej dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
e) dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenia działań windykacyjnych), prowadzenia sporów sądowych, jak również obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
g) prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta, partnera biznesowego, oferowania nieruchomości, oferowania usług świadczonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze transakcji/umów na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO);
h) tworzenia statystyk, analiz biznesowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); i) zabezpieczenia i ochrony mienia Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów Administratora, zapobiegania popełnianiu przestępstw lub ujawnianiu popełnionych przestępstw poprzez stosowanie zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3) Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku zawierania i wykonywania umów, podejmowania czynności przed zawarciem umowy, świadczenia usług jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, podjęcia czynności przed jej zawarciem, skorzystania z usług, a nadto brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach czy spotkaniach biznesowych. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika również z obowiązujących przepisów. Nadto przebywanie w strefie objętej systemem monitoringu wizyjnego również wiąże się z utrwaleniem danych w zakresie wizerunku danej osoby.

§ 3. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona zgoda.

§ 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Pani/Pana dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z korzystaniem przez nas z usług, narzędzi i aplikacji oferowanych przez Google Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez systemów Google Analitics, Google Adwords dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016). Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (np. Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego

§ 5. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą być ujawniane naszym partnerom biznesowym, tj. osobom fizycznym i/lub podmiotom z którymi współpracujemy w zakresie naszej działalności oraz celu/celów przetwarzania danych, na które wyrazili Państwo zgodę lub których przetwarzanie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. Prawo dostępu do danych osobowych. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej wskazane uprawnienia:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych oraz kopii danych;
b) sprostowania tych danych – czyli poprawienia lub uzupełnienia danych gdy są błędne, niepełne lub uległy zmianie;
c) żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych lub ograniczenia celów, w których dane mogą być przetwarzane przez Administratora;
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych czyli żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu oraz danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestanie przetwarzania nastąpi o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
f) przeniesienia swoich danych osobowych – czyli uzyskania od Administratora swoich danych osobowych lub wskazania innego podmiotu, któremu Administrator ma je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
g) cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: office@parr.slupsk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – art. 15-22 RODO. Każdorazowo uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 Polityka cookies Dla Państwa wygody serwis parr.slupsk.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik (klient), do urządzenia użytkownika (klienta). Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis www.parr.slupsk.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
• cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny parr.slupsk.pl;
• cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji);
• cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej;
• cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność.

Pozostałe serwisy w domenie parr.slupsk.pl (np. sse.slupsk.pl, sit.slupsk.pl) używają:
• cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie);
• cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej;
• cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony;
• cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność);
• cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności PARR S.A.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce: Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

§ 8. Zmiany naszej Polityki prywatności Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Aktualna wersja Polityki prywatności przyjęta została w dniu 1 lipca 2020r. i obowiązuje od tej daty.


 do pobrania:

Opublikował(a): Łukasz Justek

Ostatnia zmiana: