27.03.2024 przetarg na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku – Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Wałcz.

Lp
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia   (ha)
Cena wywoławcza netto (zł)
Wadium (zł)
Postąpienie minimalne(zł)
1.
Działka nr3724/133724/143726/13730/3
0.0087 ha
0.9002 ha
0.6251 ha
1.5793 ha

Łączna pow. 3.1133 ha
2.000.000,00 zł
(słownie: dwa miliony zł)
200.000,00 zł
Płatne do 22.03.2024r.
20.000,00 zł
(nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, składająca się z działek nr ewidencyjny: 3724/13, 3724/14, 3726/1, 3730/3 o łącznej pow. 3.1133 ha, położona w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Budowalnych i Południowej – drogi gminne publiczne, księga wieczysta dla w/w działek prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałczu nr KO1W/00021239/1. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń.

Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej publicznej ul. Budowlanych. Przez nieruchomość działka nr 3730/3 przebiega sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacji sanitarnej (sieci nie kolidują z planowaną zabudową). Dodatkowo przez działki nr 3730/3, 3724/14 i 3726/1 przebiega napowietrzna linia energetyczna – do przebudowy przez przyszłego nabywcę w przypadku kolizji. Nieruchomość porośnięta drzewami – samosieje. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem, nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki na własny koszt.

Klasyfikacja gruntu: Działka nr: 3724/13- RIVa; 3724/14 – RIVa, N; 3726/1 – RIVa, N; 3730/3 – RIVa, W-RIVa.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i sanitarnej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci.

Pierwszy przetarg odbył się 09.02.2023r. Drugi przetarg odbył się 25.05.2023r. Trzeci przetarg odbył się 02.11.2023r.

W związku z faktem, iż na nieruchomość 3724/14 przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz zbiornik na wody deszczowe, Nabywca działki zobligowany będzie do ustanowienia w umowie notarialnej nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu dla w/w sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody deszczowe na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz i jego następców prawnych zgodnie z załącznikiem graficznym określającym pas służebności na nieruchomości oraz nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej dojścia i dojazdu do w/w zbiornika na rzez Gminy Miejskiej Wałcz.

Nieruchomość objęta jest zapisami planu miejscowego Uchwała nr VIII/VI/61/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 30.04.2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość znajdują się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP.

Przetarg odbędzie się 27 marca 2024 r. w Urzędzie Miasta Wałcz

Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie 11:00

  • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 22.03.2024r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
  • Postąpienie nie może być niższe niż 20.000,00 zł. (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce – sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości – przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 30 lub 55.

Zapraszamy do udziału w przetargu”


do pobrania:

Opublikował(a): Michał Kubera

Ostatnia zmiana: