Ogłoszenie o utracie odcinka zbiorowego akcji.

Działając na podstawie §8a ust. 2 statutu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000052733, NIP: 8390029569, kapitał zakładowy 30.891.400 zł w całości wpłacony, Zarząd spółki niniejszym informuje, że powziął informację o utraceniu odcinka zbiorowego akcji należących do Skarbu Państwa: 60 393 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, imiennych Serii K od nr 23 503 do nr 83 895, o wartości nominalnej jednej akcji 100 zł.

W konsekwencji Zarząd Spółki informuje o zamiarze umorzenia ww. utraconego zbiorowego odcinka akcji i wzywa do zgłaszania pisemnego sprzeciwu wobec zamiaru umorzenia lub przedłożenia utraconego zbiorowego odcinka akcji w siedzibie spółki w terminie 7 dni, od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. W razie niezłożenia sprzeciwu i nieprzedłożenia utraconego zbiorowego odcinka akcji Zarząd spółki podejmie uchwałę w sprawie umorzenia utraconego zbiorowego odcinka akcji.

Niniejszą informację opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod nr 242/2020 (6132) w dniu 11.12.2020, poz. 70886:
https://www.imsig.pl/pozycja/2020/242/70886,POMORSKA_AGENCJA_ROZWOJU_REGIONALNEGO_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: