Nabór na stanowisko Wiceprezesa/Członka Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rada Nadzorcza Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Obrońców  Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk działając na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz uchwały nr 112/IX/2021 z dnia 15.09.2021 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki.

Zgłoszenia:

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki (w sekretariacie) w terminie do dnia 30.09.2021 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą do godz. 11.00 ostatniego dnia terminu (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Obrońców  Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa/Członka Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.” i zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

do pobrania:

Opublikował(a): Monika Walczyk

Ostatnia zmiana: