Konferencja „Transformacja energetyczna gmin wyzwania i szanse” 31.01.2023r.

Celem konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie transformacji energetycznej polskich gmin wraz z prezentacją dostępnych technologii i źródeł ich finansowania.

Oprócz wykładów, w trakcie konferencji odbędzie się wizyta studyjna po Słupskim Klastrze Bioenergetycznym, dająca możliwość obejrzenia realizowanych projektów dotyczących lokalnego wytwarzania i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz elektromobilności. Wyzwaniem w czasach kryzysu energetycznego jest zapewnienie mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom ciepła i energii elektrycznej w akceptowalnych cenach. Ratunkowe działania rządu na sezon grzewczy 2022/2023 łagodzą problem, jednak konieczne jest wdrożenie długofalowych działań i inwestycji służących transformacji gminnego ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Podczas konferencji omówione zostaną różne modele zaangażowania w ten proces jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw komercyjnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona klastrom energii jako formatowi współpracy różnych podmiotów w celu realizacji inwestycji energetycznych.

Polityka Energetyczna Polski do 2040r. zakłada powstanie przynajmniej 300 klastrów energii, czyli obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym do 2030 roku. Na etapie opiniowania znajduje się projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC 99) zawierający szereg regulacji dotyczących klastrów energii. Równolegle z projektowanymi przepisami dotyczącymi klastrów energii, trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie linii bezpośredniej. Koncepcja bezpośrednich linii energetycznych zakłada tańsze i bardziej efektywne korzystanie przez przemysł z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanej w pobliżu zakładów produkcyjnych. Budowa linii bezpośrednich ma przysłużyć się rozwojowi modelu energetyki rozproszonej, gdzie energia jest wytwarzana przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego

Podczas konferencji padną odpowiedzi na pytania:

Czy transformacja energetyczna gminy zwiększa jej bezpieczeństwo energetyczne?

Gdzie szukać dofinansowania na projekty energetyczne gminy?

Czy dzięki zielonym inwestycjom można obniżyć koszty energii dla mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców?

Jak współpraca przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji znajdujących się w otoczeniu biznesu wpływa na rozwój lokalnej gospodarki i środowisko?

Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą tworzyć nowe miejsca pracy w regionie?

Czy inwestycje w zieloną energię dadzą impuls do rozszerzenia współpracy ze społecznością lokalną?

Czy inwestycje w zieloną energię pozwolą na modernizację małych miast i obszarów wiejskich?

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Słupski Klaster Bionergetyczny

Słupski Klaster Bioenergetyczny (SKB) Jest oddolnym porozumieniem działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej, ciepła oraz paliw. Pierwsze porozumienie zostało podpisanie przez 20 sygnatariuszy 16.10.2017 roku. Liderem i koordynatorem jest lokalna spółka komunalna Wodociągi Słupsk. Klaster uzyskał certyfikację z wyróżnieniem przyznaną przez Ministerstwo Energii w maju 2018 roku. Klaster jest platformą współpracy, koordynującą oraz inicjującą projekty z zakresu rozwoju OZE, CHP oraz energetyki obywatelskiej i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W ramach klastra tworzą się społeczności energetyczne integrujące grupy prosumentów, producentów, inwestorów, jednostek B+R oraz odbiorców końcowych. Jedną z inicjatyw SKB jest Słupska Wyspa Bioenergetyczna.

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) Działa na rzecz rozwoju branży magazynowania energii oraz transformacji energetycznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych i w kształtowaniu działań pozalegislacyjnych oraz prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną. Promuje standardy bezpieczeństwa użytkowania magazynów energii z uwzględnieniem bezpieczeństwa prawnego, technicznego i ekonomicznego. Ściśle współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając podejmowane przez nie inicjatywy zmierzające do kreowania innowacyjnych rozwiązań związanych z szeroko pojętą branżą elektroenergetyczną. Aktywność Stowarzyszenie skupia się także na budowaniu świadomości społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii i roli magazynów energii. PSME zrzesza czołowe firmy działające na rynku magazynowania energii w Polsce: producentów, inwestorów, deweloperów i integratorów, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

KOSZT UDZIAŁU: 250 zł+ VAT/osoba

WIĘCEJ INFORMACJI, PRELEGENCI: KLIKNIJ

FORMULARZ REJESTRACJI: KLIKNIJ Pobierz formularz i odeślij na adres: konferencje@psme.org.pl

PROGRAM: Pobierz

Zobacz też