Droga S6 przyciąga inwestorów do Słupska

Droga S6 przyciąga inwestorów do Słupska

Atrakcyjne tereny inwestycyjne, będące w ofercie Gminy Słupsk oraz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowane wzdłuż obwodnicy Miasta Słupska gwarantują dogodne połączenie komunikacyjne. Dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych zapewnia sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny.

W wyniku wieloletniej współpracy samorządu i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powstała nowa, internetowa strona produktowa. Celem kampanii jest promocja terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk, a będących w ofercie obu Partnerów.

Działki zlokalizowane są wzdłuż drogi ekspresowej S6, w ciągu obwodnicy Miasta Słupska, w miejscowościach Płaszewko, Redzikowo i Wieszyno. Łączna powierzchnia dostępnych gruntów wynosi 130 hektarów. Można na nich prowadzić działalność logistyczną, przemysłową, magazynową, a także handel, usługi, w tym obsługę podróżnych. Większość z działek posiada status SSE, który po spełnieniu odpowiednich kryteriów uprawnia do skorzystania przez firmy z ulg w podatku dochodowym do 15 lat. Na pozostałych działkach okres wsparcia wynosi 12 lat.

Teren Inwestycyjny Płaszewko fot. Gmina Słupsk

Zainteresowanie inwestorów terenami inwestycyjnymi  jest wciąż dość wysokie. Kilka lat temu w ramach uzbrajania terenów inwestycyjnych w kompleksie Płaszewko I, zdecydowaliśmy się na ogólnopolską kampanię promocyjną. Hasło, które zostało stworzone na potrzeby ówczesnej kampanii brzmiało – Gmina Słupsk. Biznes dobrze chroniony – i tak jest w rzeczywistości” – mówi Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier. Inwestorzy mają do dyspozycji szeroki pakiet korzyści, między innymi w postaci pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i wsparciu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwolnienie z podatku od nieruchomości, opiekę „pilota inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego, jak również po jej zakończeniu, czy pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników – dodaje Pani Wójt.

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu gminy w uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, tereny te są gotowe do zainwestowania. Wartym podkreślenia jest fakt, że działki zostały ujęte w „Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim”, który powstał przy udziale Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska, w związku z realizacją projektu ,,Invest in Pomerania 2020”, co potwierdza ich wysoki potencjał atrakcyjności inwestycyjnej.

„Dostosowujemy do obecnych realiów naszą ofertę dla przedsiębiorców i stawiamy na zintensyfikowanie działań sprzedażowych i promocyjnych w Internecie. Jako Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna swym zasięgiem obejmujemy 16 powiatów, przypisanych przez ministra właściwego ds. gospodarki w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Strona produktowa jest optymalnym narzędziem promocyjnym dla samorządów, z którymi współpracujemy i wspieramy w poszukiwaniu inwestorów na ich grunty. Mimo negatywnego wpływu pandemii na sferę społeczno-gospodarczą zauważamy wzrost zainteresowania przedsiębiorców możliwością skorzystania z różnych form pomocy publicznej, w tym wydania im decyzji o wsparciu na nowe inwestycje. Obecnie wykorzystujemy nowe narzędzia do komunikacji zdalnej i dzięki temu jesteśmy do pełnej dyspozycji inwestorów, zarówno pod kątem przedstawiania im oferty inwestycyjnej, przeprowadzania konsultacji, procedury wydania decyzji o wsparciu, czy organizacji webinariów biznesowych.” – mówi Mirosław Kamiński, Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Redzikowo fot. PARR 1

Agencja zarządza obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Główną zachętą są zwolnienia z podatku dochodowego. Ulgi podatkowe dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Obszar pozostający we właściwości Słupskiej Strefy obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, łącznie 97 gmin posiadających tereny inwestycyjne.

Inwestycje rzędu 430 mln zł i utworzenie 130 nowych miejsc pracy to pierwsze efekty w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w obszarze Słupskiej SSE. Pośród Inwestorów, którzy otrzymali decyzje o wsparciu, są przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje oraz rozwijający dotychczasowe działalności poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Firmy te reprezentują różne branże, pośród nich są głównie mikro, mali, średni, ale i również duzi przedsiębiorcy. W ramach kryteriów jakościowych zadeklarowały między innymi utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy, wspieranie zdobywania wykształcenia czy podejmowanie dodatkowych działań w zakresie opieki nad pracownikiem. Co ważne, większość z tych inwestycji zostanie zrealizowana na terenach o wysokiej stopie bezrobocia i miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki tym przedsięwzięciom lokalne gospodarki będą miały szansę na zrównoważony rozwój.

Bogata oferta inwestycyjna i dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych zapewnia sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny. Z kolei możliwość uzyskania pomocy publicznej w dobie koronawirusa może być decydującym impulsem dla firm, aby inwestować właśnie tu i teraz.

Podstrefa Redzikowo

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Gmina Słupsk zapraszają inwestorów!

Strona produktowa terenów inwestycyjnych przy trasie S6 jest publikowana pod adresem: https://investingminaslupsk.pl/

Zobacz też