Rozeznanie rynku na szkolenie: Zarządzanie stresem

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A realizuje projekt partnerski „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wyżej wymienionego projektu PARR S.A. planuje zorganizowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST):

1. Zarządzanie stresem (2 grupy)

Główne zagadnienia szkolenia zostały przedstawione w załączniku z programami szkoleń.

Szkolenia będą zorganizowane w formie on-line z wykorzystaniem platformy zoom lub clickmeeting w podziale na grupy w godzinach od 08:30 do 14:30 -8 godzin lekcyjnych, w tym 2 krótkie przerwy i jedna przerwa na obiad– każde szkolenie.

Terminy szkoleń:

  1. Zarządzanie stresem (szkolenie dla kadry merytorycznej JST):

– 1 grupa 18.06.2021

– 2 grupa 24.06.2021

Każda grupa liczy około 13 uczestników.

Szkolenie powinno odnosić się przede wszystkim do praktycznych aspektów i dobrych praktyk z danego zakresu.

Do zadań trenera należy: przygotowanie materiałów szkoleniowych (prezentacji zgodnie ze wzorem, który zostanie przesłany do wybranego trenera), przygotowanie pre – i post – testów (maksymalnie 7 pytań testowych z zagadnień poruszanych podczas szkolenia), wypełnienia dziennika szkolenia, przeprowadzenie szkolenia.

Wymagania wobec trenera: wykształcenie wyższe, co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzanie stresem, co najmniej 4 przeprowadzone szkolenia z zakresu zarządzanie stresem.

W związku z powyższym bardzo prosimy o przesłanie Państwa oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia w/w szkolenia (zgodnie z opisem powyżej) do 28.05.2021r. do godz. 13.00 na adres e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl

Szczegółowych informacji udziela Ewelina Kamińska-Płaczek tel.: 601 730 271 lub 59 841 28 92, e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl


do pobrania:

Zobacz też