Rozeznanie rynku na szkolenia: z zakresu wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A realizuje projekt partnerski „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wyżej wymienionego projektu PARR S.A. planuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) z zakresu wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe dla 2 grup.

Główne zagadnienia szkolenia to:

Zasady prezentacji – jak dobrze rozpocząć,

Przygotowanie wystąpienia,

Radzenie sobie z tremą podczas wystąpień,

Najlepsze praktyki wystąpień,

Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień

W szkoleniu będą omawiane tematy dotyczące: przygotowania dobrej prezentacji, sposoby zrobienia dobrego pierwszego wrażenia, elementy wystąpienia – co powinno zawierać, jak się przygotować, 9 etapowy model przygotowania prezentacji/wystąpienia, najlepsze praktyki, komunikacja werbalna i niewerbalna podczas wystąpień, praca głosem, gestykulacja itp.

Wykorzystywane metody pracy: wykład z prezentacją, dyskusja, ćwiczenie w grupach, case study, scenki z odgrywaniem ról.

Szkolenia będą zorganizowane w formie on-line z wykorzystaniem platformy zoom lub clickmeeting w podziale na grupy w godzinach od 08:30 do 14:30 -8 godzin lekcyjnych, w tym 2 krótkie przerwy i jedna przerwa na obiad– każde szkolenie.

Uwaga: szkolenia będą nagrywane w celach kontrolnych oraz zamieszczenia szkolenia na platformie e-learningowej prowadzonej przez PARR S.A. , do której dostęp mają uczestniczy projektu. Nagranie nie będzie wykorzystywane w żadnym innym celu i nie będzie udostępniane komercyjnie.

Terminy szkoleń:

  • I grupa 22.06.2021
  • II grupa 29.06.2021

Każda grupa liczy około 13 uczestników.

Szkolenie powinno odnosić się przede wszystkim do praktycznych aspektów i dobrych praktyk z danego zakresu.

Do zadań trenera należy: przygotowanie materiałów szkoleniowych (prezentacji zgodnie ze wzorem, który zostanie przesłany do wybranego trenera), przygotowanie pre – i post – testów (maksymalnie 7 pytań testowych z zagadnień poruszanych podczas szkolenia), wypełnienia dziennika szkolenia, przeprowadzenie szkolenia.

Wymagania wobec trenera: wykształcenie wyższe, co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe, co najmniej 4 przeprowadzone szkolenia z zakresu wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe.

W związku z powyższym bardzo prosimy o przesłanie Państwa oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia 2 szkoleń (zgodnie z opisem powyżej) do 28.05.2021r. do godz. 13.00 na adres e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl

Bardzo prosimy o podanie ceny za godzinę szkolenia brutto oraz za całość- tj. 2 szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Ewelina Kamińska-Płaczek tel.: 601 730 271 lub 59 841 28 92, e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl


do pobrania:

Zobacz też